Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het verstrekken van opdrachten aan, op de totstandkoming van overeenkomsten met en op de levering van goederen door “Christa Design”, hierna genoemd de “leverancier”.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene op wiens verzoek een offerte wordt gemaakt, die een opdracht aan de leverancier verstrekt en/of degene met wie een overeenkomst als gedefinieerd onder 2.2 wordt afgesloten.

1.3 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn slechts dan toepasselijk indien de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk/ per mail met de toepassing daarvan heeft ingestemd.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Offertes door de leverancier geschieden vrijblijvend.

2.2 Overeenkomsten met de leverancier komen tot stand door:

a) de schriftelijke bevestiging door de leverancier van de aanvaarding van een offerte door een opdrachtgever;

b) de schriftelijke bevestiging door de leverancier van een mondeling of schriftelijk verstrekte

opdracht.

 

3. Annulering van opdrachten

3.1 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert voordat de leverancier met de uitvoering daarvan is begonnen is de opdrachtgever gehouden om de, als gevolg daarvan, bij de leverancier ontstane schade te vergoeden.

3.2 Deze schade bestaat uit gederfde winst en gemaakte voorbereidingskosten waaronder de kosten van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag, begrepen zijn.

3.3 Belangrijke wijzigingen in een met de leverancier gesloten overeenkomst worden aangemerkt als een annulering van de opdracht indien deze wijzigingen worden gevraagd voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

3.4 Verzoek om dergelijke wijzigingen wordt geïnterpreteerd als een nieuwe opdracht welke na bevestiging door de leverancier een nieuwe overeenkomst tot gevolg heeft.

 

4. Prijzen

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en ander door de overheid opgelegde heffingen

4.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang betreffende de uitvoering van een overeenkomst kunnen aanleiding zijn tot een verandering van de door de leverancier in dat kader opgegeven prijs.

4.3 Het is de leverancier toegestaan om prijswijzigingen, van welke aard dan ook, aan de opdrachtgever door te berekenen ten vroegste drie maanden na totstandkoming van de betreffende overeenkomst.

4.4 Artikel 4.3 is niet van toepassing indoen dergelijke prijswijzigingen worden veroorzaakt door toedoen van de leverancier of als gevolg van omstandigheden die voor zijn risico komen.

 

5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, na door de leverancier schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.

5.3 Daarnaast behoudt de leverancier zich het recht voor om betaling van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.

 

6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door leverancier gehanteerde tarieven.

 

7. Levering

7.1 Onder levering wordt verstaan: het afleveren van goederen en het totstandbrengen van projecten door de leverancier volgens de in een overeenkomst bepaalde voorwaarden.

7.2 Alle door de leverancier meegedeelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatieve strekking tenzij het tegendeel voortvloeit uit de overeenkomst zelf of andersluidende afspraken.

7.3 Levering geschiedt, behoudens andersluidend beding, aan het adres van de opdrachtgever.

7.4 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening van de opdrachtgever tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt, behoudens andersluidende afspraken, steeds het risico tijdens het vervoer.

7.5 De opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen aan door de leverancier krachtens een overeenkomst gedane leveringen. De opdrachtgever verkeert in verzuim wanneer nakoming van de overeenkomst door de leverancier aan zijn toedoen of nalaten te wijten is.

7.6 In dergelijk geval behoudt de leverancier zich het recht voor om de af te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.

7.7 Indien de leverancier zijn leveringsverplichting niet of niet deugdelijk nakomt verkeert hij slechts in verzuim nadat de opdrachtgever hem middels een ingebrekestelling een uiterste termijn tot deugdelijke nakoming heeft gesteld.

7.8 Tekortkoming in de nakoming door de leverancier zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding in welke vorm dan ook indien deze tekortkoming te wijten is aan overmacht.

 

8. Reclamaties

8.1 Direct na levering is de opdrachtgever gehouden om het geleverde te onderzoeken op deugdelijkheid.

8.2 Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na levering of na ieder tijdstip waarop de opdrachtgever de ondeugdelijkheid redelijkerwijze had moeten ontdekken.

8.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens, afmetingen etc. Welke door de leverancier worden gebruikt ter uitvoering zijn verbintenissen op grond van de overeenkomst.

8.4 Ieder gebrek in door de leverancier gedane leveringen dat is veroorzaakt door onjuistheid van de in artikel 7.3. genoemde gegevens kan dientengevolge niet aan de leverancier worden toegerekend en bevrijdt de opdrachtgever niet van de verplichting om zijn verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

8.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in leveringen welke zijn gedaan overeenkomstig en naar aanleiding van zet-, druk,- of andere proeven die door de opdrachtgever uitdrukkelijk zijn goedgekeurd.

 

9. Eigendomsrecht

Zonder af te doen aan de inhoud van artikel 13, geschiedt iedere levering onder voorbehoud van eigendom van alle geleverde goederen totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waar toe hij jegens de leverancier uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, met inbegrip van rente en kosten.

 

10. Eigendom productiemiddelen

10.1. Alle door de leverancier vervaardigen zaken als productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen ter uitvoering van een overeenkomst, blijven het eigendom van de leverancier, ook indien de kosten daarvan aan de opdrachtgever worden aangeleverd.

10.2 De leverancier zal de door de opdrachtgever, in het kader van een overeenkomst, aan hem toevertrouwde zaken als een goede huisvader bewaren. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van deze zaken.

 

11. Diverse

11.1 De leverancier is te allen tijde gerechtigd om de opdrachtgever te verplichten tot het stellen van zekerheid voor de voldoening van de krachtens enige overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. Op het stellen van dergelijke zekerheid is artikel 51 boek 6 B.W. van overeenkomstige toepassing.

11.2 Schuldvergelijking door de opdrachtgever met door de leverancier aan eerstgenoemde verschuldigde bedragen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.

 

12. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid welke niet de schuld is van de leverancier noch krachtens wet of rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 De leveranciers aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van zijn tekortkoming is beperkt tot een bedrag dat in een redelijke verhouding staat tot in het kader van de overeenkomst bepaalde prijs. De leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade.

13.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geleverde goederen als gevolg van een doen of nalaten van derden.

 

14. Auteursrechten

14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail tekeningen, informatiedragers, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post op offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

14.2 De opdrachtgever krijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van de werken vermeld in artikel 13.1.

14.3 Het recht tot gebruik van de opdrachtgever is beperkt tot normaal gebruik van de door de leverancier geleverde werken bepaald in artikel 13.2 en  houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudigen van deze zaken in het kader van enig productieproces.

14.4 Verveelvoudiging en wijziging van de door de leverancier geleverde werken zoals bepaald in artikel 13.2 is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

 

15. Geschillen

15.1 Alle overeenkomsten tussen leveranciers en opdrachtgevers worden beheerst door het Nederlandse recht.

15.2 Ten aanzien van ieder geschil dat naar aanleiding of op grond van handelsbetrekkingen met leverancier mocht ontstaan zal de rechter van de woonplaats van leverancier bij uitsluiting gevoegd zijn.